Знижувальні коефіцієнти

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

КП «Міжнародний аеропорт

«Чернівці»

14.04.201701-04/246

ПОГОДЖЕНО

Рішення

виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

30.05.2017_ 263/11 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок застосування понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці»

1.Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок застосування понижуючих коефіцієнтів до ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці» і інших заходів залучення до співпраці суб’єктів авіаційної діяльності (далі – Порядок).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аеропорт – аеропорт Чернівці;

авіакомпанія – юридична особа, з якою комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці» уклало або укладає договір про аеропортове  обслуговування;

КП – комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці», аеропорт, який є експлуатантом аеродрому;

НРР –  новий регулярний рейс між аеропортом і певним населеним пунктом (аеропортом), який відповідає сукупності таких критеріїв:

а) в/з даного населеного пункту (аеропорту) станом на момент отримання КП запиту про відкриття Регулярного рейсу особою, яка подала запит, не виконуються Регулярні рейси; і

б) в/з даного населеного пункту (аеропорту) за останні 24 місяці до місяця отримання КП запиту про відкриття регулярного рейсу, особою, яка подала запит, не виконувались регулярні рейси з/в аеропорту безперервно, впродовж не менше 12 календарних місяців;

ПК – передбачені Порядком понижуючі коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів і ставок послуг наземного обслуговування;

регулярний рейс (далі – система) – рейс за розкладом, який складається з серії польотів між аеропортом та іншим населеним пунктом (аеропортом), які виконуються авіакомпанією відповідно до опублікованого розкладу, цілий рік, місця на які можуть бути заброньовані в будь-якій агенції;

частота польотів – кількість польотів, які виконує авіакомпанія за певний період (тиждень, місяць).

 

  1. Мета та завдання Порядку

2.1. Основною метою застосування КП понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорт є збільшення доходів від основної діяльності КП.

2.2. Для досягнення зазначеної в пункті 2.1 Положення основної мети перед КП поставлені і підлягають виконанню такі  завдання:

2.2.1. Розширити географію польотів в/з аеропорту.

2.2.2. Збільшити середньорічну інтенсивність польотів в/з аеропорту.

2.2.3. Збільшити середньорічний пасажиропотік аеропорту.

2.2.4. Залучити нові авіакомпанії для здійснення польотів в/з аеропорту.

2.2.5. Збільшити інтеграцію аеропорту в міжнародну авіаційну транспортну мережу.

2.2.6. Зменшити фактор сезонності польотів в/з аеропорту.

2.2.7. Збільшити кількість вантажних рейсів в/з аеропорту.

2.2.8. В результаті виконання всіх перерахованих вище завдань – збільшити обсяги реалізації послуг КП.

2.4. При розробці Порядку були враховані такі принципи:

2.4.1. Законність. Застосування ПК повинно здійснюватися у відповідності до законодавства України. Власник КП має право самостійно вирішувати питання застосування ПК при умові компенсації втрачених доходів.

2.4.2. Економічне обґрунтування. Кінцевим завданням застосування ПК має стати отримання максимально можливого доходу від відповідного контрагента.

2.4.3. Розумне стимулювання. Застосування ПК повинно стимулювати авіакомпанії, як комерційних партнерів КП.

2.4.4. Відсутність дискримінації. авіакомпанія повинна мати можливість скористатися  системою ПК, яка передбачена цим Порядком.

2.4.5. Урахування ціни квитка. Порядком передбачені правила застосування ПК для авіакомпаній з урахуванням початкової ціни квитка.

2.5. Застосування ПК здійснюється КП до авіакомпаній, з якими укладені або планується укладання договорів про аеропортове обслуговування, і які здійснюють або планують здійснювати регулярні рейси в/з аеропорту, незалежно від резидентності авіакомпанії.

  1. Введення, зміна і припинення застосування ПК

3.1. Кожен ПК і їх система в цілому вводяться, змінюються і скасовуються за рішенням директора КП.

3.2. У випадку порушення авіакомпанією зобов’язань за договором на аеропортове обслуговування, КП має право за власним одностороннім рішенням відмовитися від застосування ПК. Про це рішення КП повідомляє авіакомпанію в письмовій формі:

3.2.1. При наявності простроченої заборгованості за послуги КП, – не пізніше, ніж за 5 днів до припинення застосування ПК.

3.2.2. При інших порушеннях, – не пізніше, ніж за 10 днів до припинення застосування ПК.

3.3. Порушення договору на аеропортове обслуговування може виражатися, в тому числі, але не виключно, у:

3.3.1. Невідповідності авіакомпанії або її агента з обслуговування до вимог стандартів обслуговування, які встановлені в КП і можуть змінюватися час від часу, особливо, але не тільки, по ключових стандартах для реєстрації пасажирів, обслуговування пасажирів і обробки багажу в терміналі.

3.3.2. Зниженні Частоти польотів проти встановленої в заявці.

3.4. Якщо до набрання чинності рішення КП про припинення застосування ПК у випадку, зазначеному в пункті 3.2 Положення, така авіакомпанія усуне порушення договору на аеропортове обслуговування або надасть вичерпні докази визнання факту порушень і своєї волі на їх усунення в майбутньому, КП може прийняти рішення про скасування раніше прийнятого рішення, письмово повідомивши про це авіакомпанію.

  1. Умови і процедура початку застосування ПК

4.1. Передбачені Порядком ПК можуть бути застосовані до таких суб’єктів авіаційної діяльності:

4.1.1.  Авіакомпанії щодо НРР, які плануються виконувати з частотою польотів не менше двох  разів на тиждень.

4.1.2. Авіакомпанії щодо чартерних нерегулярних рейсів, які плануються виконувати з частотою польотів не менше двох разів на тиждень впродовж строку не менше одного місяця.

4.1.3. Авіації загального призначення, при поданні колективної заявки на наземне обслуговування більше ніж двох повітряних суден.

4.1.4. Авіакомпанії, які уклали договір щодо базування.

4.2. Для отримання права на застосування до них ПК авіакомпанія повинна надати письмову заявку КП  (примірна форма заявки встановлена Додатком 1 до Положення) не пізніше, ніж за 2 (два) дні до початку експлуатації.

4.3. КП розглядає отриману від авіакомпанії заявку (пункт 4.2 Положення) впродовж 1 робочого дня. КП зберігає за собою право відмовитися від застосування ПК у випадку, якщо заявка суперечить умовам застосування ПК визначеним в Положенні. Рішення, прийняте КП з цього питання, є остаточним.

4.4. Заявки на застосування ПК розглядаються в хронологічній послідовності їх надходження. При наявності двох і більше заявок на один і той самий рейс, який підпадає під визначення НРР, пріоритет має:

4.4.1. Заявка, подана раніше (якщо заявки подані в різні дні).

4.4.2. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день – заявка з більш ранньою стартовою датою початку виконання НРР.

4.4.3. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день і з однаковою стартовою датою початку виконання НРР – заявка з більшою частотою польотів на НРР і з більшою максимальною злітною масою повітряного судна.

4.4.4. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день  з однаковими стартовими датами початку виконання НРР та Частотою польотів на НРР і з однаковою максимальною злітною масою повітряного судна – заявка авіакомпанії, яка готова працювати з найвищим понижуючим коефіцієнтом.

4.5. Авіакомпанія, заявка якої була прийнята КП, отримує письмове повідомлення про це. Цей лист підтверджує прийняття КП заявки щодо застосування ПК на зазначених в заявці умовах.

4.6. КП має право відстрочити застосування ПК при умові наявності вмотивованого рішення директора КП у випадку складного економічного становища КП. У даному випадку ПК застосовується після спливу строку відстрочки, яка вказана у письмовому повідомленні (пункт 4.5. Положення). У разі відстрочки застосування ПК період застосування ПК продовжується на строк відстрочки.

4.7. Як виняток із загального правила кваліфікації рейсу як НРР, якщо авіакомпанія, яка отримала лист КП (пункт 4.5 Положення):

4.7.1. Не почала у встановлений термін виконання НРР.

4.7.2. Або припинила виконання НРР (незалежно від підстав такого припинення) після виконання менше, ніж двох  польотів в межах НРР, КП має право почати переговори з будь-якою іншою авіакомпанією про надання їй ПК на даний НРР і, в кінцевому підсумку, надати такі ПК. При цьому, даний рейс вважається НРР, оскільки мета і завдання застосування ПК вважаються не досягнутими.

4.8. Рішенням директора КП можуть бути повністю або частково звільнені від оплати послуг наземного обслуговування такі суб’єкти авіаційної діяльності:

4.8.1. Вантажні авіаційні перевезення військових, гуманітарних чи інших вантажів, які необхідні для попередження чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.8.2. Санітарна авіація.

4.8.3. Пасажирські перевезення, які здійснюються з метою організації лікування осіб постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації.

  1. Розміри ПК

5.1. ПК застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів і ставок послуг наземного обслуговування, які були встановлені законодавством України і діють в розрахунковому періоді. Розрахунковим періодом для цілей цього Положення є рік.

5.2. Розміри ПК, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів щодо НРР відповідно до цього Положення, встановлені в Додатку 2 до цього Положення. До рейсів, зліт і/або посадка в яких будуть виконуватися в нічний час, зазначені у Додатку 2 ПК будуть застосовуватися тільки до тієї частини збору за зліт-посадку, яка стягується в КП для зльоту і посадки в денний час. Частина збору за зліт-посадку, яка є різницею між збором за зліт-посадку, встановленим в КП для нічного часу, і збором за зліт-посадку, встановленим в КП для денного часу, підлягає сплаті в повному обсязі і на загальних підставах, без застосування ПК.

5.3. Розміри ПК, які застосовуються до ставок послуг наземного обслуговування щодо нерегулярних чартерних рейсів відповідно до цього Положення, встановлені в Додатку 3 до цього Положення.

5.4. Розміри ПК, які застосовуються до ставок послуг наземного обслуговування щодо авіації загального призначення відповідно до цього Положення, встановлені в Додатку 4 до цього Положення. Повітряні судна, які вказані у спільній колективній заявці можуть прибути в аеропорт окремими групами чи самостійно впродовж трьох днів з моменту прибуття першого повітряного судна вказаного у відповідній заявці. У разі прибуття повітряного судна пізніше за даний строк, воно не враховуються для визначення кількості повітряних суден відповідно до Додатку 4 до даного Положення.

5.5. Враховуючи обсяг авіаційних перевезень, замовлених послуг наземного обслуговування, до авіакомпаній, які уклали договір аеропортового базування, може бути застосований ПК до ставок послуг наземного обслуговування до 0.5.

  1. 6. Заключні положення

6.1. Фахівці комерційного відділу КП ведуть постійний облік і аналіз правильності та ефективності застосування Положення.

Чернівецький  міський  голова                                          О.Каспрук

 

 

 

  Додаток 1

до Положення про порядок застосування комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці»,

погодженого рішенням

виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

30.05.2017_ 263/11 

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАЯВКИ

щодо застосування понижуючих коефіцієнтів

_________________ (назва Заявника, його місцезнаходження) звертається до директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»  відповідно до Положення про застосування комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів щодо застосування ПК (вказати тип ПК) до таких рейсів:

  1. ______________________
  2. ______________________ (зазначається напрямок рейсу, його частота, проектна тривалість, тип ПС, мінімальна ціна квитка при застосуванні ПК і без, інша інформація, що може бути істотною для прийняття даного рішення.)

Прошу повідомити нас про результати розгляду заявки впродовж 1 робочого дня з моменту її отримання.

Дата                                                                                                    Підпис Заявника

 

Чернівецький  міський  голова                                          О.Каспрук

  Додаток 2

до Положення про порядок застосування комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці»,

погодженого рішенням

виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

30.05.2017__263/11   

Розмір понижуючих коефіцієнтів

до аеропортових зборів при виконанні НРР

Кількість рейсів на тиждень ПК на збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, збір за авіабезпеку, збір за зліт-посадку та збір за понаднормову стоянку (міжнародні та внутрішні рейси)⃰ Період застосування ПК (міс., з початку виконання рейсу)
від 2 до 4 0,5 1 – 12
0,7 13-24
0,8 25-35
ПК на збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, збір за авіабезпеку, збір за зліт-посадку та збір за понаднормову стоянку (міжнародні та внутрішні рейси)⃰ Період застосування ПК (міс., з початку виконання рейсу)
5 і більше 0,2 1 – 12
0,5 13-24
0,7 25-35

Чернівецький  міський  голова                                          О.Каспрук

  Додаток 3

до Положення про порядок застосування комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці»,

погодженого рішенням

виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

30.05.2017 263/11 

Розмір понижуючих коефіцієнтів

до ставок послуг наземного обслуговування

 при виконанні Чартерних нерегулярних рейсів

Кількість рейсів на тиждень ПК на послуги наземного забезпечення
2 0,7
3 0,5
4 0,4
5 і більше 0,2

Чернівецький  міський  голова                                          О.Каспрук

  Додаток 4

до Положення про порядок застосування комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в Аеропорту «Чернівці»,

погодженого рішенням

виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

30.05.2017 263/11   

Розмір понижуючих коефіцієнтів

до ставок послуг наземного обслуговування

 щодо авіації загального призначення

Кількість повітряних суден ПК на послуги наземного забезпечення
від 2 до 4 0,7
від 5 до 9 0,5
10 і більше 0,2

Чернівецький  міський  голова                                          О.Каспрук